ТЕ-ТО Сремска Митровица

  • Енергија из биомасе

Србија, као земља сиромашна фосилним енергентима, мора се што пре и у што већој мери окренути локално расположивим енергентима попут биомасе, нарочито ако се узме у обзир да је биомаса ресурс који чини 80% садашњег потенцијала обновљивих енергената у земљи.

Панонске ТЕ-ТО су направиле корак у том правцу, па од краја 2012. године поред гаса користе и биомасу као енергент за грејање града. Наиме, израда и пуштање у рад новог котла представља пилот-пројекат којим је практично потврђена теорија о економској исплативости и еколошкој ефикасности постројења на биомасу. Инсталисана снага котла је 18 MWt. То је први и тренутно једини котао толике снаге у Србији који користи биомасу. За сада се користи сунцокретова љуска, а котао је такве конструкције да се може прилагодити другој врсти биомасе. Иначе, разлика у цени горива предвиђа уштеду од око 250.000 евра годишње у односу на коришћење природног гаса. Котао је готово у целости произведен у Србији.

У даљој перспективи у ТЕ-ТО Сремска Митровица планира се изградња постројења на биомасу за производњу електричне енергије до 10 MW који би, поред електричне, производило и топлотну енергију за грејање. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом је завршена и у току је верификација студијске документације.

Сходно обавезама у вези хармонизације система са важећим актима Европске уније, посебно са Директивом 2009/28/ЕС, Србија је преузела обавезу да до 2020. године обезбеди најмање 20% укупне финалне потрошње електричне енергије из обновљивих извора енергије, те је изградња наведеног капацитета у ТЕ-ТО Сремска Митровица значајан допринос овим настојањима.

Панонске термоелектране-топлане:

„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015.  ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак са овлашћењем у платном промету; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Тражите нешто?

Упишите кључне речи које претражујете